top of page

讚賞的力量


知道原來有媽媽有睇我的文章,覺得我地的故事好真實,又有Heart。 實在又驚又喜。努力花左時間,知道有人喜歡當然開心。同時,發現我在做,人在看,給我一個更大的動力去再比多D心機寫,要平時多D睇書上堂同人交流,活動後要分享下小故事!

點解我會咁努力? 因為我的成積被看見了。更重要是我努力的過程被欣賞了。心理學上,我會因為別人的曾經讚賞而去努力保住名聲,不容許自己懶惰而令人失望。 教育專家成日話要欣賞孩子,就係要令孩子有保住名節的動力。

其實,就算覺得孩子未夠努力,一樣可以讚孩子某方面努力的部分,肯定佢。照樣有保名聲動力的效果。

參考:


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page